РАБОТНИ ПАКЕТИ


Работен пакет 1


Дейност 1.1

Сравнителни анализи в областите на адаптивни видеоигри, ориентирани към играча, съвременна употреба на интелигентни агенти, платформи за създаване на видео игри и методи и техники в обучението базирано на игри.
Очакван резултат: Анализ в областите на адаптивните видеоигри, ориентирани към играча с интелигентни агенти за образователни цели и платформите за конструиране на игри и приложения за обучение базирано на игри

Дейност 1.2

Идентифициране на потребностите на целевите потребители на образователни видеоигри (учители и ученици)
Очакван резултат: Анализ на потребностите на целевите потребители на образователни видеоигри

Дейност 1.3

Идентифициране на потребностите на целевите потребители на платформи за изграждане на образователни видеоигри (учители и педагози)
Очакван резултат: Анализ на нуждите на целевите потребители на платформи за изграждане на образователни видеоигри

Работен пакет 2


Дейност 2.1

Декларативно моделиране на образователни игри-лабиринти със семантично структуриране на игрово и учебно съдържание
Очакван резултат: Декларативен модел на образователни игри-лабиринти със семантично структуриране на игрово и учебно съдържание

Дейност 2.2

Моделиране на игрови процес и взаимодействие на играчите (включително и на виртуалните) във видеоигри за образование с един и много играчи
Очакван резултат: Модел на игрови процес и взаимодействие на играчите във видеоигри за образование

Дейност 2.3

Създаване на проактивни сценарии за игрово обучение и дидактически задачи
Очакван резултат: Проактивни сценарии за игрово обучение и дидактически задачи

Работен пакет 3


Дейност 3.1

Създаване на платформа за конструиране на видео игра, автоматично генерираща лабиринти
Очакван резултат: Платформа за конструиране на видео игра, автоматично генерираща лабиринти

Дейност 3.2

Създаване редактор на лабиринт, базиран на метаданни с вграден графичен редактор на граф и валидатор
Очакван резултат: Редактор на лабиринт, базиран на метаданни с вграден графичен редактор на граф и валидатор

Дейност 3.3

Създаване на интелигентен агент за отговаряне на въпроси въз основа на извличане на факти от съдържанието на домейна
Очакван резултат: Виртуални играчи и интелигентен агент за отговаряне на въпроси

Работен пакет 4


Дейност 4.1

Разработване на игровото съдържанието, дизайна на играта и генериране
Очакван резултат: Образователна неадаптивна видео игра-лабиринт за българската средновековна история с прости виртуални играчи

Дейност 4.2

Разработване на прототипи на адаптивна игра базирана на емоционалната възбуда и емоционалното състояние на играча
Очакван резултат: Образователни адаптивни видео игри-лабиринти за българската средновековна история

Дейност 4.3

Настройка на интелигентните агенти, участващи в играта за лексикални корпуси в съответната образователната област
Очакван резултат: Образователна видео игра-лабиринт за българската средновековна история с интелигентни виртуални играчи

Работен пакет 5


Дейност 5.1

Практически експеримент с учители и педагози използващи софтуерната платформа за генериране на неадаптивна видео игра-лабиринт за българската средновековна история
Очакван резултат: Набор от данни от сесиите на игри и резултати от експерименти с потребители на платформата

Дейност 5.2

Първоначален практически експеримент с ученици, играещи неадаптивна игра с прости виртуални играчи
Очакван резултат: Набор от данни от сесиите на игри и резултати от експерименти с неадаптивна игра с прости виртуални играчи

Дейност 5.3

Втори практически експеримент с ученици, играещи адаптивна игра (с адаптация въз основа на емоционалната възбуда и състояние) с прости виртуални играчи
Очакван резултат: Данни от сесиите на игри и резултати от изследванията с адаптивната игра с прости виртуални играчи

Дейност 5.4

Последен практически експеримент с ученици, играещи видео игра с интелигентни виртуални играчи
Очакван резултат: Данни от сесиите на игрите и резултати от проучването с видео игри с интелигентни виртуални играчи

Работен пакет 6


Дейност 6.1

Предварителна обработка на данните от игровите сесии на практическите експеримент и подготовката им за анализ
Очакван резултат: Набор с данни след предварителна обработка

Дейност 6.2

Корелационен и регресионен анализ на резултатите от игровата сесия
Очакван резултат: Резултати от корелационния и регресионния анализ

Дейност 6.3

Факторен анализ на резултатите от игровата сесия
Очакван резултат: Резултати от факторния анализ

Дейност 6.4

Оценката на използваемостта на платформата за игра
Очакван резултат: Резултати от оценката на използваемостта на платформата за игра

Работен пакет 7


Дейност 7.1

Създаване и поддръжка на Уеб сайт на проекта и брошура
Очакван резултат: Уеб сайт на проекта (с връзка към всички други електронни ресурси) и брошура

Дейност 7.2

Създаване на подробен план за разпространение
Очакван резултат: Подробен план за разпространение

Дейност 7.3

Научни статии и презентации публикувани в изданията на престижни конференции
Очакван резултат: Минимум 8 статии публикувани на престижни международни конференции

Дейност 7.4

Статии в научни списания
Очакван резултат: Поне 3 статии, изпратени до научни списания

Дейност 7.5

Вътрешни академични семинари и работни срещи
Очакван резултат: Протоколи от работните срещи и семинари

Дейност 7.6

Обществена ангажираност
Очакван резултат: Група APOGEE в LinkedIn, видео канал в YouTube, директория в GitHub

Дейност 7.7

Създаване на план за експлоатация
Очакван резултат: План за експлоатация

Работен пакет 8


Дейност 8.1

Координация и мониторинг
Очакван резултат: -

Дейност 8.2

Планиране, анализ на риска и непредвидени ситуации
Очакван резултат: Подробен план за управление на проекта

Дейност 8.3

Координация и наблюдение и докладване пред финансиращата организация и представяне на резултатите
Очакван резултат: Междинни и крайни доклади

Дейност 8.4

Разрешаване на конфликти
Очакван резултат: -